Polskie Śruby Sp. z o.o z siedzibą w Charsznicy przy ul. Miechowskiej 45, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Dane są przetwarzane w celu zawarcia transakcji kupna/sprzedaży oraz w celu marketingowym.

Podanie danych wynika z n/w przepisów prawa oraz dobrowolnie wyrażonej zgody lub zawartej umowy. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne pozyskanych danych osobowych zostały oparte o analizę ryzyka, która jest systematycznie aktualizowana. Po okresie archiwizacji zgodnie z przepisami prawa, dokumentacja jest niszczona w sposób trwały. Dane zostały pozyskane bezpośrednio od podmiotów danych oraz ze źródeł publicznie dostępnych. Odbiorcami danych są podmioty z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

  • ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
  • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • aktów wykonawczych.

 

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO.

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania przez Państwa z przysługujących praw prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – IOD – tj. osobą odpowiedzialną za ochronę danych w Stacji poprzez adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora, za pośrednictwem poczty lub osobiście.

 
 

Szukaj